😊 و 😞

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • يكشنبه ۱۲ دی ۹۵

رمز برباد رفته😁

در پی یک اقدام رمز بخشانه به هپر جان،رمز اینجانب در کامنتدونی ایشون بر باد رفت

دوستانی که رمزجدید بهشون ندادم لطفا پیام بذارن


📎اندر مزایای بلاگ،تعویض رمز یهوییشه،گفتمیچاره شدم کی بره این همه مطلب رو تغییر رمز بده

بلاگ مچکریم😍

  • بانوی عاشق
  • شنبه ۱۱ دی ۹۵

حالم بده

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • شنبه ۱۱ دی ۹۵

مگه میشه؟مگه داریم؟

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • جمعه ۱۰ دی ۹۵

شب ازنیمه گذشته😊

خوابم میاد ولی نمیبره


📎 ساعت پنج ناهار بخوری===» ساعت دوازده شام بخوری


📎 ساعت دوازده شام بخوری ===»تا آخر فوتبال صدوبیست بیداربمونی


📎 تا آخر فوتبال صدوبیست بیداربمونی===» دیر بخوابی


📎 دیر بخوابی===»نماز صب بیدارنشی


📎 نماز صب بیدار نشی===»عذاب وجدان بگیری


📎 عذاب وجدان بگیری===»تاشب اعصابت داغون بمونه


📎 تاشب اعصابت داغون بمونه===»مدام غر بزنی


📎 مدام غربزنی===» زندگیت تلخ بشه


📎📎 میخوای زندگیت تلخ نشه؟بروبخواب ک نماز صب خواب نمونی و عذاب وجدان نگیری و اعصابت داغون نباشه و غر نزنی و زندگیت تلخ نشه


👈برای من که این دور صحت داره،برای شما چطوریه؟

  • بانوی عاشق
  • جمعه ۱۰ دی ۹۵
نبسته ام به کس دل،نبسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج،رها رها رها من
ز من هر آن که او دور،چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک،از او جدا جدا من
نه چشم دل به سویی،نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی،به یاد آشنا من
ستاره ها نهفته،در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست،هوای گریه با من