دیروز رفتم خونه مامانم

خیلی یهویی تصمیم گرفتم کیک بخرم

همسری هم شب اومد خونه مامان و دورهم خوش گذشت

تو عکس هم منو چاق کشیدن نامردا😂