سی و یک تیر

یا همون سیکتیر

هم سالگرد عروسی منه،هم تولد دوست عزیزم

بعد از دوروز امروز دیگه قسمت شد برم دیدنش