بشدت محتاج دعای خیرتونم

خیلی حالم بده

اگه میتونستم های های گریه میکردم

ولی میدونم گریه چاره ی کارم نیست

دعاکنید خداکمکمون کنه و از این چالش سربلندیرون بیایم

یاستارالعیوت😢