تاریخ و تقویم از دستم در رفته بود

امشب فهمیدم که امروز چهارشنبه س

فقط فردا رو وقت دارم برای سردوزو جادکمه زدن

با مربیم هماهنگ کردم گفت شنبه بیار

دعا کنین تنها دوستم بتونه کمکم کنه وگرنه من جمعه چی بپوشم

یکماه پیش برش زدما

یکماهه که میخوام برم سردوز بزنم

اخرشم اینجوری گیر افتادم به دعای خیرتون نیاز دارم