باورم نمیشه که یازده ماه گذشت

چقدر زود گذشت

فقط سی روز مونده که به تولد یک سالگی پاشا برسیم

اگر میخواین عکسای بیشتری از پاشا ببینین و روزانه هاشو بخونین

به 

@mypasha96 

مراجعه کنید