چپکی بودن تصویر را به بزرگی خود ببخشید

پاشا و دندانهای نقلیش

در یک روز قبل از تولد یکسال قمریش