سلام 

یک عدد ننه هستم با صورتی سوخته از آب جوش که فقط قرمز شده و میسوزد

اما آتش میگیرد وقتی چشمش به تاولهای دست و سرو صورت پسرکش  می افتد


دیروز تو آشپزخونه سرخوردم

قابلمه آب جوش کوچکی دستم بود که هنوز قل قلش تموم نشده بود

خوردم زمین قابلمه افتاد روزمین و اب پاشید توصورتم اما

نمیدونم پاشا کی رسیده بود در آشپزخونه

آب جوش ریخت روی دست و سر وصورتش

تنها کاری ک کردمی بطری آب خنک خالی کردم رو بدنش و لباساشو درآوردم

ولی بازم بازوش و یکم از صورتش وبخش زیادی از سر وپشت گوش چپش سوخت

تا چند ساعت توخواب جیغ میکشید

ازهمسایه پمادسوختگی گرفتم و زدم

الان بهترشده دردنداره خداروشکر

ولی این تاولها دل منو خون کردن