دوست داشتم تا یه مدت توی خودم باشم و به هیچکس زنگ نزنم

ولی میدونم اگه کنار بکشم مامانم بدتر دلخور میشه ازم

باید باشم تا فکر کنه خوبم

تا فکر کنه همه چی آرومه

چقدر تظاهر به خوبی!

کاش سنگ صبور زندگیم بودن

کاش مشاور خوب زندگیم بودن

اما نیستن

فقط باید جلوشون تظاهر کنم همه چی آرومه

من چقدر خوشبختم