زندگی خوب

👈در دوجمله خلاصه میشود:


لذت بردن از روزهای خوب

صبر کردن در روزهای بد ...