کنجد درونم امروز با بد کردن حالم رسما ابراز وجود کرد

تهوع سردرد و سرگیجه

الهی به امید تو

میریم که یکی دو ماه ویار خوب رو بگذرونیم خخخخ