همساده هم همساده های قدیم

از ظهر که قفل درمون خراب شد و توی واحدمون حبس شدیم تا الان

این همساده واحد روبه رویی اصن ب روی مبارکشم نیاورد ما اینهمه تلق و توق کردیم

همساده های بالایی که باهاون رفیقم نیستن وگرنه فلفور میومدن و نجاتمون میدادن

+نون داریم

-بله

+برای چند روز؟

-داریم فعلا

ینی همسرما از الان استرس گرفته یوقت گشنه نمونیم خخخخ


* ینی خدا رحم کرد که امروز فردا نیست


نگران ما نباشید با اینکه برای صبحانه ی فردا نون نداریم ولی درخونه مون به سلامتی به کمک داداشم باز شد :دی