ببخشید نقاشیم قشنگ نیست

اینم تصور من از خانوم توکا نویسنده ی وب سکانس های بی مخاطب