همسرم تو دادگاه چک بیست تومنی تبرعه شد
خدایا ممنونم
ممنونم که پناه بی پناهانی:)