دوستان

یاران

رفیقان

تازه واردان

قدیمی ها

شما را سوگند به تمام چیزایی که دوست دارین

به جون همین سیستمی که پشتش نشستین

برین تو این وبلاگ

و به نقاشی من رای بدین

جایزه هرچی بود نصف نصف

رای پلیز :دی