دوستان میشه برام دعاکنین


ی تماس تلفنی داشتم الان ک خیلی خوشحالم کرد


دعا کنین خواسته م برآورده بشه و به چیزی ک میخوام برسم


نتیجه ش چهارشنبه ی آینده اعلام میشه