پاشا گلِ پاشا

گلِ سنبله پاشا

پاشا عزیزِ مادره پاشا

پاشا انیسِ مادره پاشا

قرون قد و بالاش بشم من

پسرکم تو یک روز هم سینه خیز رفت هم چاردست و پا

اینقدرم ناشیانه چاردست و پاشد ک پوست انگشتای کوچولوش روی فرش کنده شد

ولی قربونش بشم خسته نشد و ظرف یکی دو روز  مث جت از این ور به اون ور میره

صفر تا صدش کمتراز سی ثانیه س

عاشق هلو و شلیله

عاشق بیسکوییت مادر ک خودش بخوره

عاشق قاشق آبی رنگشه ک ماستی کنم و خودش دهنش بزاره

عاشق آبگوشت مامان پز مخصوص خودشه

عاشق بازی با کاسه و بشقاب و‌قابلمه س

عاشق کنترل پنکه و تلویزیون و گوشی تلفنه

عاشق دمپایی روفرشی های منه

عاشق در شیشه های مربا و سس و غیره س

عاشق بازی دگی دگی خودمون یا همون دالی موشه س،البته نوبتی باشه و اونم رو سرش پارچه بندازه و مثلا ب من دگی کنه

عاشق شعریه ک شبا موقع خواب براش میخونم،درطی روز هم با آهنگ پریزاد امید حاجیلی میخوابه😂

عاشق جاروبرقیه و وقتی من میخو جاروبکشم دنبال جاروبرقی میاد و دستاشو بهش میگیره و می ایسته

عاشق اینه وقتی خوابه کنارش باشم،یهویی دست میندازه ببینه منبر دستش میام یانه😍

عاشق اینه ک فقط باشم،ی گوشه ازاتاق هم ک باشم آرومه ،ولی خدانکنه برم آشپزخونه و از حلو چشمش دور بشم

تازگی یاد گرفته ک دو دستش رو به سمتم بلند میکنه ک ینی بغلم کن

تازگی یاد گرفته بین گریه هاش میگه مامان،ولی حین بازی همش میگه بابا😜

تازگی یاد گرفته از مبل بگیره و بلند بشه

تازگی یاد گرفته وقتی چیزی رو از دستش میگیرم و‌پشت سرم قایم میکنم. دنبالش بگرده

تازگی یاد گرفته  موقع رفتن باباش به سرکار گریه کنه و ی پشت بوم گردی از باباش بگیره

عاشق چاردست و پا رفتنشم،مث ی مستطیل توپر میشه

عاشق خوابیدنشم،به پهلو میخوابه و ی پاشو خم میکنه تو شکمش مث آدم بزرگا

عاشق حموم کردنشم،تو تشت میشینه و آب بازی میکنه

عاشق خنده های صدا دارشم

عاشق جیغ جیغ بازیاش

عاشق بالا رفتنش از سروکولم

عاشق بچگی هاشم

عاشق بزرگ شدنش

خداهمه ی بچه هارو حفظ کنه


    پاشا همین چند روز پیشپاشا و کیاناجان قبل از دوماهگی