پدرشوهرعزیزم بعد چند روز مهمون بودن امشب با پسر بزرگش رفت

جاریم خبر بدی بهم داد ک از شدت ناراحتی دست راستم هنوز درد میکنهگدر اولین فرصت توضیح میدم