سلام

 مهمونی به خوبی و خوشی برگزار شد

متاسفانه دختر جاریم نتونست بیاد 

بخاطر بارندگی شدید و ایتکه تازه گواهینامه گرفته از اومدن منصرف شد

ولی خیلی خوش گذشت 

پسرکمم خیلی بازی کرد و حسابی بهش خوش گذشت