خوابم میاد ولی نمیبره


📎 ساعت پنج ناهار بخوری===» ساعت دوازده شام بخوری


📎 ساعت دوازده شام بخوری ===»تا آخر فوتبال صدوبیست بیداربمونی


📎 تا آخر فوتبال صدوبیست بیداربمونی===» دیر بخوابی


📎 دیر بخوابی===»نماز صب بیدارنشی


📎 نماز صب بیدار نشی===»عذاب وجدان بگیری


📎 عذاب وجدان بگیری===»تاشب اعصابت داغون بمونه


📎 تاشب اعصابت داغون بمونه===»مدام غر بزنی


📎 مدام غربزنی===» زندگیت تلخ بشه


📎📎 میخوای زندگیت تلخ نشه؟بروبخواب ک نماز صب خواب نمونی و عذاب وجدان نگیری و اعصابت داغون نباشه و غر نزنی و زندگیت تلخ نشه


👈برای من که این دور صحت داره،برای شما چطوریه؟